Georgia Rises

Kathryn Lasky, Ora Eitan
Melanie Kroupa Books 2009