Chīsana risu no emerarudo

Erie Sonoda
Bunkeido Tokyo 2016