Ulysses’ death

Dimitris Simos
Metaichmio

cover design
Eleni Kyriakidou